Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18962 cytaty.

Jakże często uroczą ko­bietę od wspa­niałego mężczyz­ny dzieli tyl­ko dro­biazg: że są małżeństwem. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Czym jest równość, jak nie zap­rzecze­niem wszel­kiej wol­ności. Równość jest niewolą. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. 

cytat dnia z 12 sierpnia 2013 roku
zebrał 23 fiszki

Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa. 

cytat
zebrał 2 fiszki

[...] dob­rze zag­rać czar­ny cha­rak­ter to ak­tor­skie wyz­wa­nie, ale i przy­jem­ność. Gdy­bym miał so­bie wyob­ra­zić diabła, to na pew­no byłby bar­dzo at­rakcyj­ny. Diabeł nie chce straszyć, tyl­ko uwodzić. 

cytat
zebrał 3 fiszki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:41 Xmen do­dał no­wy tek­st Piękni ciałem w in­nych [...]

dzisiaj, 08:31 giulietka sko­men­to­wał tek­st Misericordia

dzisiaj, 08:28 Barefoot sko­men­to­wał tek­st Golgota

dzisiaj, 08:26 giulietka sko­men­to­wał tek­st WIELKANOCNE ŻYCZE­NIA DLA WSZYS­TKICH

dzisiaj, 08:26 giulietka sko­men­to­wał tek­st W każdym spoj­rze­niu...  

dzisiaj, 08:23 giulietka sko­men­to­wał tek­st Kamień W Ser­cu.  

dzisiaj, 08:22 giulietka sko­men­to­wał tek­st WielkaNoc

dzisiaj, 08:18 Tygrys do­dał no­wy tek­st Niejeden prze­suwa w so­bie [...]

dzisiaj, 08:18 taktojax sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie jed­ni ludzie [...]

dzisiaj, 08:15 Barefoot do­dał no­wy tek­st La chimère

Reklama