Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18300 cytatów.

Mam tyl­ko jedną ob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy strach przed starze­niem się. Dla­tego nie poczuję się oszu­kana, jeśli nie uda mi się wrócić. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne. 

cytat dnia z 16 października 2013 roku
zebrał 46 fiszek

Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. 

cytat dnia z 20 lipca 2012 roku
zebrał 59 fiszek

Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń. 

cytat dnia z 19 lipca 2012 roku
zebrał 31 fiszek

[...] miłe cudze kra­je, lecz mil­sza ojczyzna. 

cytat dnia z 16 lipca 2012 roku
zebrał 22 fiszki

W dzie­dzi­nie ducha rolą większości jest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­goś, ko­mu da­ne było doświad­cze­nie wyk­raczające po­za spra­wy jedze­nia, schro­nienia, po­tom­stwa i majątku. 

cytat

[...] jeśli idziesz za tym, co cię uszczęśli­wia, to jak­byś podążał ja­kimś szla­kiem, który is­tniał od zaw­sze, cze­kał na ciebie, i że życie, które właśnie przeżywasz, jest tym, które było ci ja­koś pisane. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100