Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18305 cytatów.

Ktoś płakał głośno. Czy to byłem ja? 

cytat
zebrał 6 fiszek

[...] często za­myślała się głębo­ko, ale kiedy py­taliśmy, o czym tak du­ma, zaw­sze za­pew­niała uroczyście, że nie myślała o niczym. 

cytat
zebrał 7 fiszek

[...] kto szu­ka, ten naj­częściej coś znaj­du­je, nies­te­ty cza­sem zgoła nie to, cze­go mu potrzeba. 

cytat dnia z 27 lipca 2012 roku
zebrał 33 fiszki

[...] po­ważnym błędem jest wiara w to, że można ziścić swo­je marze­nia, nie dając nic w zamian. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Znam wielu chłopców, którzy po­win­ni piec cias­ta, i wiele dziew­cząt, które spraw­dziłyby się o wiele le­piej przy zajęciach technicznych. Nie ma po­wodu, dla które­go ko­bieta miałaby nie zaj­mo­wać wy­sokiej po­zyc­ji w lot­nic­twie. Pod wa­run­kiem, że po­kona up­rzedze­nia i wy­każe się umiejętnościami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ut­knęłam w sy­tuac­ji, która czy­ni mnie w dużej mie­rze zniewo­loną. Dop­rawdy od­czu­wam przyk­rość, że ba­nal­ny fakt, iż jes­tem ko­bietą, zda­je się przyćmiewać gi­gan­tyczny wyczyn, ja­kiego do­konał Bil­ly Stultz. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Mam tyl­ko jedną ob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy strach przed starze­niem się. Dla­tego nie poczuję się oszu­kana, jeśli nie uda mi się wrócić. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100