Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18303 cytaty.

Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą. 

cytat dnia z 10 grudnia 2013 roku
zebrał 11 fiszek

Z całej po­lity­ki ro­zumiem tyl­ko zamieszki. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Uważaj­cie na smu­tek. To wada. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Szczęście jest jak os­pa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całko­wicie zniszczyć naszą konstytucję. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Prag­nienie nieus­tanne nie ma gra­nic, bo jest nie do zaspokojenia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pa­ni Bo­vary – to ja. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 21:13życie1 sko­men­to­wał tek­st Wędrówka

dzisiaj, 21:08Vergil sko­men­to­wał tek­st Wędrówka

dzisiaj, 21:07M44G sko­men­to­wał tek­st od nieuda­nych wier­szy, gor­sze [...]

dzisiaj, 21:01eskimo sko­men­to­wał tek­st po czwar­te - j 

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wierz w co chesz, [...]

dzisiaj, 20:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczęściem rodziców, to uczes­tniczyć [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

dzisiaj, 20:16Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

dzisiaj, 20:15życie1 sko­men­to­wał tek­st Uciec stąd

dzisiaj, 20:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jechołym autos­tra­dum pod prund [...]