Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18303 cytaty.

Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą. 

cytat dnia z 10 grudnia 2013 roku
zebrał 11 fiszek

Z całej po­lity­ki ro­zumiem tyl­ko zamieszki. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Uważaj­cie na smu­tek. To wada. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Szczęście jest jak os­pa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całko­wicie zniszczyć naszą konstytucję. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Prag­nienie nieus­tanne nie ma gra­nic, bo jest nie do zaspokojenia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pa­ni Bo­vary – to ja. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 22:01cry4you sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 21:58veraikon sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]

dzisiaj, 21:58cry4you sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:56szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:54Ślepafuria sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]

dzisiaj, 21:43Cris sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:42veraikon sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:22Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]

dzisiaj, 21:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]