Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18301 cytatów.

[...] sko­ro [...] iluz­je słyną z te­go, że prys­kają w zderze­niu z rzeczy­wis­tością, tam gdzie rządzi iluz­ja, nie może zais­tnieć praw­dzi­we szczęście, praw­dzi­wy dow­cip, praw­dzi­wa mądrość [...]. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Trud­no wszakże o bez­czel­niej­szą, choć za­razem pow­szechniej­szą su­pozycję, aniżeli ta, iż nie ma in­nych bogów prócz jed­ne­go i nie ma in­nych re­ligii prócz naszej. 

cytat
zebrał 3 fiszki

[...] nieme stworze­nia, jak dob­rze wiado­mo, są znacznie lep­szy­mi sędziami tożsa­mości i cha­rak­te­ru niźli my sami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sie­dział za­tem [...] w sa­mot­ności i czy­tał – człowiek nagi. 

cytat
zebrał 4 fiszki

[...] skąd można być pew­nym, że wściekłość nie ma­luje ta­kich ob­razów, których człowiek naj­bar­dziej oba­wia się uj­rzeć [...]. 

cytat
zebrał 3 fiszki

[...] w trak­cie tworze­nia wier­sz zmie­rza ku unicestwieniu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2016 roku
zebrał 8 fiszek

Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo. 

cytat
zebrał 3 fiszki

[...] od­niosła wrażenie [...] że da­li jej od­czuć, a było to od­czu­cie ar­cy­niemiłe, iż nig­dy, prze­nig­dy nie na­leży mówić, co się myśli. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ostatni po­wie­wzi­my

dzisiaj, 07:12natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:36wdech sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:09Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:56Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:54Naja sko­men­to­wał tek­st fraza przy­ciera się paździe­rzo­wi [...]