Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18301 cytatów.

We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. 

cytat dnia z 23 czerwca 2015 roku
zebrał 20 fiszek

Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie. 

cytat dnia z 13 czerwca 2015 roku
zebrał 17 fiszek

Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 

cytat dnia z 21 marca 2015 roku
zebrał 40 fiszek

Boi się pro­wadzić ryd­wan ten, kto się na nim nie zna. 

cytat dnia z 30 grudnia 2014 roku
zebrał 20 fiszek

To res­taura­tor rządzi dusza­mi i żołądka­mi ludzi, jeśli [...] rzeczy są dob­re, a ma tyl­ko wte­dy szansę, kiedy jest szcze­ry i uczciwy. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Cza­sami [...] jes­teś na drodze i myślisz, że da­lej dro­gi nie ma, a jest. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z 31 października 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Gdy czu­jesz, że skończyły ci się po­mysły, po pros­tu wpad­nij na jeszcze jeden. 

cytat dnia z 4 października 2014 roku
zebrał 36 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama