Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18962 cytaty.

- Opo­wiedz mi, jak to ro­bi Osip - mruczał Oli­veira przy­cis­kając jej us­ta do swoich. - Prędko, bo mi krew uderza do głowy, dłużej tak nie mogę, to nie do wytrzymania.
- Bardzo [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 31 sierpnia 2013 roku
zebrał 12 fiszek

Jeśli nie wol­no ci wyb­rać źle i nieod­po­wie­dzial­nie, nie jes­teś wolny. 

cytat dnia z 4 lipca 2013 roku
zebrał 80 fiszek

Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być? 

cytat
zebrał 30 fiszek

Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Rzad­ko szczęście od­czu­wamy wte­dy, kiedy jest naszym udziałem. Do­piero gdy prze­minie, spogląda­my wstecz i nag­le poj­mu­jemy - niekiedy ze zdu­mieniem - jak bar­dzo by­liśmy szczęśliwi. 

cytat dnia z 25 maja 2013 roku
zebrał 65 fiszek

Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2013 roku
zebrał 78 fiszek

Kiedy będę wyglądał jak bas­set, zag­ram basseta. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. 

cytat
zebrał 7 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:41 piórem1 sko­men­to­wał tek­st List: “Post mo­les­tam ad [...]

dzisiaj, 18:39 SotTrue sko­men­to­wał tek­st Za­mil­knąć na wieki

dzisiaj, 18:25 dan.filozof do­dał no­wy tek­st Rzeczy wiel­kie. Rzeczy na­rodo­we

dzisiaj, 18:23 ZamoY do­dał no­wy tek­st Za­mil­knąć na wieki

dzisiaj, 18:15 truman sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy zjesz mi­lion [...]

dzisiaj, 18:08 Irracja sko­men­to­wał tek­st Kiedy dzieje się dob­rze, [...]

dzisiaj, 17:47 amel. sko­men­to­wał tek­st Kiedy dzieje się dob­rze, [...]

dzisiaj, 17:45 amel. sko­men­to­wał tek­st Prawem człowieka jest ig­no­rować [...]

dzisiaj, 17:42 Irracja sko­men­to­wał tek­st To głupie. Ob­darzasz człowieka [...]

dzisiaj, 17:42 amel. sko­men­to­wał tek­st Życie ni­komu nie da­je [...]

Reklama