Nowe cytaty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane cy­taty — zgromadziliśmy 18301 cytatów.

[To] fik­cja, którą kar­mi się nasza pra­wica, że pol­ska tożsa­mość to jest zba­wienie i że Po­lako­wi po­może tyl­ko i prze­de wszys­tkim in­ny Po­lak – byłoby to śmie­szne, gdy­by nie było tragiczne. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

[...] uważam, że ka­tego­ria na­rodu jest niebez­pie­czna z pun­ktu widze­nia po­lity­ki soc­jalnej. [...] Ka­tego­ria na­rodu za­ciem­nia podziały kla­sowe. Mówi­my: „Po­lako­wi i Pol­ce żyje się tak a tak”. A po­win­niśmy mówić: „Ludziom bied­nym w Pol­sce wie­dzie się tak, a ludziom bo­gatym tak”. Używa­nie ka­tego­rii na­rodo­wych tworzy fik­cję wspólne­go lo­su, pod­czas gdy nasz los wyz­nacza­ny jest przez położenie kla­sowe, a nie przy­należność narodową. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Jeżeli chcesz kochać świat, zba­wiać go i kar­mić, to wspa­niale. Lecz naj­pierw po­kochaj i na­karm siebie. 

cytat dnia z 22 lutego 2016 roku
zebrał 13 fiszek

We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. 

cytat dnia z 23 czerwca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie. 

cytat dnia z 13 czerwca 2015 roku
zebrał 18 fiszek

Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 

cytat dnia z 21 marca 2015 roku
zebrał 47 fiszek

Boi się pro­wadzić ryd­wan ten, kto się na nim nie zna. 

cytat dnia z 30 grudnia 2014 roku
zebrał 21 fiszek

To res­taura­tor rządzi dusza­mi i żołądka­mi ludzi, jeśli [...] rzeczy są dob­re, a ma tyl­ko wte­dy szansę, kiedy jest szcze­ry i uczciwy. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Cza­sami [...] jes­teś na drodze i myślisz, że da­lej dro­gi nie ma, a jest. 

cytat
zebrał 12 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ostatni po­wie­wzi­my

dzisiaj, 07:12natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:36wdech sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pani Bożen­ko w imieniu [...]

wczoraj, 23:09Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:56Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:54Naja sko­men­to­wał tek­st fraza przy­ciera się paździe­rzo­wi [...]